Info WebDesign WebHosting Domeinnamen Computers Helpdesk


  Missie
  Nieuws

  Contact
  Vragen

  Feedback

  Disclaimer
Printbare versie
Printversie


Disclaimer


Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van ICT4YOU. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie:

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina''s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van ICT4YOU toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van ICT4YOU.

Doel van de verwerking van persoongegevens:

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
- voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service.
- voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes.
- om u te informeren over updates en producten die uitgaan van ICT4YOU.

Cookies:

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Onze cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 5 dagen. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Uw rechten:

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.
Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat een ICT4YOU lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om ICT4YOU daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@ICT4YOU.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.
Controle van uw privé communicatie:

ICT4YOU behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van ICT4YOU alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade:

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site:

De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en ICT4YOU kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
 
Copyright © 2003 ICT4YOU.be Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn excl. btw